دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 1

 

حقیقت ندارد،زمانی که
انسان پیر میشوداز رویاهایش دست میکشد ،
بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست میکشد، پیر میشود.

گابریل گارسیا مارکزدلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 2

 

از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد ، لذت ببر
و وقتی نوبت دره فرا رسید ، از دره لذت ببر ...
دره چه اشکالی دارد ؟ پایین بودن چه اشکالی دارد؟
آن به معنی استراحت است .
قله یعنی "هیجان" و هیچ کس نمی تواند ،
مـــدام در "هیجان" باشد ... !

اوشودلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 3

 

 

راست است که
صاحبان دل های حساس نمی میرند...
بلکه بی هنگام ناپدید میشونــد.

احمد شاملودلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 4

 

 

هرگز چیزی را توضیح ندهید؛
دوستانتان به آن نیازی ندارند و
دشمنانتان شما را باور نخواهند کرد.

آلبرت هابارددلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 5

 

 

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم،چقدر می ارزیم...!

آبراهام لینکلن

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 6

 

وقتی کسی عاشق باشد،
همیشه با فریب‌ دادن‌ خودش شروع می کند و
همیشه با فریب‌ دادن‌ دیگران به پایان می رساند.
این چیزیست که مردم اسمش را یک رابطه عاشقانه می نامند.

اسکار وایلد

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 7

 

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮑﻦ ..
ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ
ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑﻦ ...
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ..
ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ ..
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺕ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ . ﺁن ﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﮔﺎنگی ﺷﺨﺼﯿﺖ.
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩش ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﯼ
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩ���ﮕﺮﺍن ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺕ،،ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻦ ..
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ ،
ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ...
ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ ،
ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ...!

سیمین بهبهانی

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 8

 

در سیاره کوچک ما ...
"عـقـایــد" بیش از طاعون و زلزله موجب بلایا شده اند .

ولــتـردلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 9

 

گاهی باید رفت و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت
مثل یاد، مثل خاطره،مثل لبخند
رفتنت ماندنی و با ارزش می شود، وقتی که باید بروی، بروی
و ماندنت پوچ و بی فایده است، وقتی که نباید بمانی، بمانی ...

آنا گاوالدادلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 10

 

گاهی وقت‌ ها دلت می‌ خواهد با یکی مهربان باشی
دوستش بداری و برایش چای بریزی
گاهی وقت‌ ها ، دلت می‌ خواهد یکی را صدا کنی
بگویی سلام ، می آیی قدم بزنیم ؟!
گاهی وقت‌ ها دلت می‌ خواهد یکی را ببینی
شب بروی خانه بنشینی ، فکر کنی و کمی برایش بنویسی
گاهی وقت‌ ها ، آدم چه چیزهای ساده‌ ای را ندارد ...!

افشین صالحی


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 11

 

 

این اندرز من است: هرکه می‌خواهد پرواز را بیاموزد،
باید ابتدا ایستادن و رفتن و دویدن و بالارفتن و رقصیدن را بیاموزد،
پرواز را نمی‌توان پرید.

فریدریش نیچهدلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 12

 

کمی دیوانگی، برای برداشتن گامی دیگر، همیشه لازم است ...

پائولو کوئیلودلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 13

 

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند؛
دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج
تقریبا هر چیزی می تواند سبب جدائی آن ها شود.

سامرست موام

 


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 14

 

هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را
تا سطح خودشان پایین می کشند،بعد با تجربه ی
یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند...!

مارک توایندلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 15

 

جهان سوم جایی است ،
که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی ،
خانه ات خراب خواهد شد و اگر بخواهی خانه ات را
آباد کنی باید در تخریب مملکتت بکوشی ...!

دکتر محمود حسابی

 

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دوازدهم - تصویر 16
*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه