دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36 - تصویر 1

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 

 

حتـی همـان سـالی کـه اسکـندر چـهره ایـن خـاک را بـه خـون ملـت مـا رنگـین کـرده بـود ، در کنـار شعـله‌های مهیبـی کـه از تخـت جمشـید ‏زبـانه مـی‌کشـید ، همـانجا ، همـان وقـت ، مـردم مصـیبت‌زده مـا نـوروز را جـدی‌تـر و بـا ایمـان بیشـتری برپـا مـی‌کردنـد ‏‎...

دکتر علی شریعتی‎

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 مهمتریـن چیـز بـرای لـذت بـردن از زنـدگی ، شــاد بـودن اسـت . هـمه چیـز همیـن اسـت‎ .

آدری هـــپبورن‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 دنیـا پـر از آدم هایـی سـت کـه یکـی را دوسـت مـی دارنـد امـا با کسـی دیگـر زندگـی مـی کـنند‎ ...

لویئــــس بونوئــــل‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 زندگـی مـی گـذرد ، در حالـی کـه مــا دائـما منتظـر فــرا رسیـدن لحظـه مناسـب بــرای دسـت بـه کـار شـدن هستیـم‎ .

پائولـــــو کوئلیـــــو‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم که ‏‎
در چشم محبوبمان چگونه دیده شویم، ‏‎
معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم‎...!

میلان کوندرا‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 دسـتِ آخـر درنیـافتم هـر سـال کـه مـی گـــذرد یـک ســـال بـه عـــمر مـن اضـــافه مـی شـود یـا یـک ســال از عمـرم کاســته مـی شـود !؟‎

ماهاتمـــا گانـــدی‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36شـاید کسـی را کـه با او خـندیده‌ای فرامـوش کنـی ، امـا هــرگز کسـی را کـه بـا او گریسـته‌ای ، از یـاد نـخواهی بـرد‎ .

جبـران خلیل جبـران‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36آمـوزش را در خـانواده ، ‏‎
دانـش را در جـامعه ‏‎
و بینـش را در تفکـرات تنهایـی مـی آموزنـد‎ .

فردریـــش نیچـــه‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36نـادر اشخاصـی قادرنـد عاشـق شونـد زیـرا نـادر اشخاصـی قادرنـد همـه چیـز را از دسـت بدهنــد‎ !

کریســتیان بـــوبـن‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 هر انسانی یک بار ‏‎
برای رسیدن به یک نفر ‏‎
دیر می کند،‎
و پس از آن ‏‎
برای رسیدن به کسان دیگر ‏‎
عجله ای نم�� کند‎ ...

یاشار کمال‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 براستی زن بودن کار مشکلی است‎.
مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک سالمند فکر کنی‎...

سیمین دانشور‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36همیشه توو زندگیت سعی می کنی چیزهای از دست رفته رو به دست بیاری‎
ولی همون موقع داری چیزهای بیشتری از دست می دی‎ ...

جول کوئن‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36هیچ کس نمی داند در زمان هایِ بحرانی،‎
وفاداری به کدام سُو رو می کند‎ !!

ژان پل سارتر‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36بــدبختـی یعنی ،‎
در اوج خوشبختی و عاشقی بفهمی ‏‎
عشقت بهت خیانت کرده و مجبور بشی ‏‎
خـودت رو ازش پس بگیـــری‎ ...!

ژوان هریس‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

 

 زیباتریـن روحیـه ی سنّتـی ِ مـا ، عشـق به بهـار و نــوروز اسـت‎ .  
و مـا مـردم - علـی رغـم ِ ایـن همـه مـصیبت و مـصیبت زدگـی چـه استـعدادی بـرای زنـدگی و شــادمانی داریـم‎ ...

محمـود دولت آبـادی

 

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36

برای دیدن عکس نوشته های عاشقانه اینجا کلیک کنید

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 36 - تصویر 2

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 16   دلنوشته های زیبا و عاشقانه   دل نوشته ها   دل نوشته های زیبا   دل نوشته های عاشقانه   زیباترین دل نوشته ها   سخنان عاشقانه   متن های عاشقانه   اس ام اس های عاشقانه   اس ام اس عاشقانه   اس ام اس   اس ام اس های عاشقانه   پیامک   پیامک عاسقانه   پیامک های دلتنگی   پیامک های عاشقانه   زیباترین پیامک های عاشقانه   دلنوشته های بزرگان   دلنوشته های افراد سرشناس   جملات زیبا و عاطفی بزرگان     سخنان عاطی بزرگان   سخنان انسان های فرزانه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه