هیکل شما سیبی است یا گلابی؟. تقسیم بندی هیکل و اندام افراد بر اساس میوه ها کار بسیار جالبی است که متخصصان تناسب اندام انجام داده اند. امروزه معلوم شده است که بخشی از چربی های بدن در ابتلا به بیماری ها موثرهستند. اگر چربی بدن بیشتر در ناحیه شکم جمع شده باشد، نشانگر چاقی بهشکل سیب است که بیشتر در آقایان دیده می شود. در مقابل،اگر چربی درسطح کفل و پاها جمع شود، نشانگر چاقی به شکل گلابی است که این نوعچاقی بیشتر در ابتلا به بیماری قلبی و دیابت موثر است. قبل از آنکه خود را در دایره رژیم گرفتار کن ...

هیکل شما سیبی است یا گلابی؟

هیکل شما سیبی است یا گلابی؟

تقسیم بندی هیکل و اندام افراد بر اساس میوه ها کار بسیار جالبی است که متخصصان تناسب اندام انجام داده اند. امروزه معلوم شده است كه بخشي از چربي هاي بدن در ابتلا به بيماري ها موثرهستند. اگر چربي بدن بيشتر در ناحيه شكم جمع شده باشد، نشانگر چاقي بهشكل سيب است كه بيشتر در آقايان ديده مي شود.

 

در مقابل،اگر چربي درسطح كفل و پاها جمع شود، نشانگر چاقي به شكل گلابي است كه اين نوعچاقي بيشتر در ابتلا به بيماري قلبي و ديابت موثر است.قبل از آنكه خود را در دايره رژيم گرفتار كنيد، به ۱۰نكته زير توجه نموده تا يكبرنامه لاغري مناسب براي خود تنظيم نماييد.

 

* گفتگو با پزشك

ضمن اينكه او را از برنام لاغريتان آگاه مي كنيد، مي توانيد با وي در مورد تماممشكلاتي كه داريد و نيازهاي ويژه اي كه مي توانيد داشته باشد صحبت كنيد. بااين كار شما خواهيد دانست كه كاهش وزن براي سلامتي تان مضر است يا نه.طبق قاعده كلي، بچه ها، جوانان، زنان باردار و زنان شيرده نبايد رژيم بگيرند.

* مشورت با يك متخصص تغذيه

ابتدا با يك متخصص با دكتر تغذيه مشورت كنيد. در واقع، كار آنها يك هنر است؛هنر آميختن مواد غذايي به شكلي لذيذ و سالم. در ضمن، با علم به اينكه موادغذايي خوب را از بد جدا مي كنند،آ يك برنامه اختصاص برايتان طرح ريزي ميكنند كه در كاهش وزن به شما كمك مي كند و به سلامتي تان لطمه نمي خورد.

* يك هدف را دنبال كنيد

براي رسيدن به هدفتان «وزن ايده آل» تلاش كنيد، زيرا لاغري به اندازه اضافهوزن به سلامتي آسيب مي رساند. سعي كنيد وزن متناسب با قد و هيكلتانداشته باشيد.

شاخص توده بدني (IMC) به شما امكان ارزيابي وزنتان را مي دهد. اين شاخصبراي افراد بين ۲۰ تا ۶۵ سال است و به افراد عضلاني، زنان باردار و زنان شيردهتعلق نمي گيرد. اين شاخص به پيدا كردن وزن ايده آل تان كمك خواهند كرد. بهشاخص بين ۲۰ و ۲۵ دقت داشته باشيد. اين شاخص با تقسيم وزن (به كيلوگرم)بر قد به توان ۲ (به متر) بدست مي آيد.

مثال : خانمي با وزن ۵۵ گيلوگرم و با قد ۶۰/۱ متر :

نرمال ۴۸/۲۱ ICM

شاخص توده جسماني (IMC)

شاخص پايين تر از ۲۰ : شما خيلي لاغر هستيد.

اگر با رژيم لاغري و محدوديت هاي غذايي وزنتان را كم كرده ايد و روي آن وزنثابت مانده ايد، اين براي سلامتي مضر است ولي اگر بطور طبيعي و ارثي رويوزني مانده ايد مشكلي نيست.

شاخص بين ۲۰ و ۲۵ : اين وزن براي اغلب خانم ها مناسب است.

شاخص بين ۲۵ و ۲۹ : شما اضا فه وزن داريد و براي سلامتي مضر است.

شاخص بالاي ۳۰ : شما خيلي چاق هستيد.

* بيشتر از ۱ كيلو درهفته كم نكنيد

اين توصيه را بسيار جدي بگيريد. در واقع، كاهش وزن خيلي سريع بر رويگرايش ها و غريزه هاي بدنتان تاثير گذار است؛ در اين صورا كالري ها با كاهشسرعت تحليل مي روند و كاهش وزن متوقف خواهدشد. بعد وقتي شما رژيم راكنار مي گذاريد، تمام وزن هاي از دست رفته برخواهند گشت. در نتيجه، يككاهش وزن تدريجي بين ۲۵۰ گرم تا ۱ كيلو گرم در هفته، مطمئن و مناسب است.

* همه چيز بخوريد

تمام رژيم هاي لاغري بايد براساس خوراكي هاي متنوع پايه گذاري شده باشند.بهترين روش براي استفاده از تمام خوراكي هايي كه شما احتياج داريد (بيشتراز ۵۰ نوع)، مصرف روزانه يكي از اين دستته مواد غذايي زير مي باشد :

شير و فرآورده هاي لبني، ميوه ها، سبزيجات، حبوباتف نشاسته، گوشت، ماهي،تخم مرغ.

* كمتر از ۱۲۰۰ كالري در روز مصرف نكنيد

رژيم غذايي تان بايد شامل حداقل ۱۲۰۰ كالري (۵۰۱۶ كيلو ژول) در روز باشد. اگرميزان انرژي بدنتان از ۱۲۰۰ كيلوكالري است، اطميناني نيست كه مجموع موادغذايي لازم به بدنتان برسد. اگر به هر دليلي بايد يك رژيم لاغري كمتر از ۱۲۰۰كالري بگيريد، فقط تحت نظر پزشك اين كار را انجام دهيد.

* اجراي برنامه غذايي

شما بايد برنامه غذايي مناسبي را اجرا كنيد كه دركاهش وزنتان هم موثر باشد.ليست غذايي اي كه متخصصان تغذيه براي شما در نظر مي گيرند، بر اساسآنچه كه شما دوست داريد ي نداريد نمي باشد و هم چنين به سليقه و روشزندگي تان هم توجهي ندارد.

اگر در برنامه غذايي طرح شده توسط پزشكتان هيچ نوع ماده غذايي كه شمادوست داريد گنجانده نشده است، آن را به مدت طولاني دنبال نكنيد. اين برنامهغذايي بايد تمام نيازهاي غذايي بدنتان را در برداشته باشد؛ به طور مثال، يكخانم جوان نسبت به يك مرد هم سنش به آهن بيشتري احتياج دارد.

* ورزش كردن

برنامه كاهش وزن بايد با ورزش همراه باشد؛ ورزشي كه مناسب با روش زندگيو شكل فيزيكي شما باشد.

معادله خيلي ساده است؛ اگر شما با مصرف مواد غذايي ميزان زيادي اثر دربدنذخيره كنيد و بدنتان نتواند از اين انرژي استفاده كند، در آن صورت اين مازادانرژي باعث اضافه وز مي شود. بر عكس، اگر شما فعاليت داشته باشيد و انرژيبسوزانيد، ديگر بدنتان نمي تواند از انرژي استفاده كند، در آن صورت وزن كمخواهيد كرد. بهتر است كه شما كم بخوريد، فعاليت زياد داشته باشيد و انرژيبيشتري مصرف كنيد.

فعال بودن فوايد بسياري دارد؛ دركاهش وزن تدريجي بسيار موثر است وفعاليت جسماني دائمي به ويژه در كاهش چربي كمك خواهد كرد.

با توجه به اينكه ورزي بايد به نيازها و تواناييهاي مفيد جسماني جواب دهد، ازپزشكتان بخواهيد كه ورزشي را كه براي شما بهتر است مشخص كند.

* رعايت يك رژيم متعادل

شما براي كاهش وزن نيازي به فرآورده ه اي خاص، غذاهاي ويژه و ديگر تركيباتنداريد. تنها يك تغيير مداوم در عادات غذايي، روش زندگي و ميزان فعاليتجسماني مانع اضافه وزن خواهد شد. رژيم هاي غذايي عجيب از جمله رژيمگريپ فروت يا درمان هاي تزريقي خيلي به شما كمك نخواهند كرد.

شما براي يك رژيم متعادل نيازي به مصرف ويتامين، مواد معدني يا عناصر لازماضافي نخواهيد داشت، اينها فقط براي شما هزينه ساز هستند و در برنامهلاغري تان هيچ تاثيري ندارند. بعضي مكمل هاي غذايي وجود دارند كه اشتهايشما را كم مي كنند، در حاليكه احساس سيري داريد و باعث تغيير شكل اندامتانمي شوند (به طور مثال اسيد لينولئيك).

* به معجزات بدبين باشيد

براي داشتن يك برنامه لاغري خوب لازم نيست كه كسي شما را از نتايج فوقالعاده رژيم غذايي خاصي با خبر كند يا شما را مجبور به اجراي آن رژيم كند.شما به درست بودن آن رژيم بدبين باشيد. اگر شما را به خريدن يك محصوليبراي لاغري ترغيب مي كنند، مطمئن باشيد كه بعد از مدتي به نتيجه اي منفيخواهيد رسيد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه