پاراگراف تيكه سري چهارم

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 1

 

يه پاراگرافي كه هميشه آرزوشو داشتم اينه كه برم كارنامه بچمو بگيرم

بعد يكي هم با ماشين مدل بالا بياد

وقتي كه من كارنامه بچمو ميگيرم معدل بيست شده باشه

و اوني كه با ماشين مدل بالا اومده باشه بچش تجديد آورده باشه

اونوقت من فيلمي برگردم و باد كولر تو اتاق موهامو يه تكون بده

و منم يه لبخند به يارو بزنم و بي تفاوت برم بيرون و بگم آفـــــريــــــن عزيزم .!!!!

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 2

 

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه به عشقم بگم :

من همه وجودم رو بهت ميدم جز كليه چپم رو!

بعد بگه چرا؟

بعد من بگم آخه كليه چپم سنگ سازه

بعد اين داستان سينه به سينه نقل بشه!!!!

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 3

 

 

ديوونه ي اون پاراگرافي ام كه با دوستام برم بيرون

اونا برن فوتبال بازي كنن و من بگم حال ندارم بازي كنم

بعد وقتي تيم چندتا گل خورد بگم من ميام تو

بعد برم تو و همه گل هارو جبران كنم و گل پيروزي رو هم بزنم

و بازي تموم شه

بعد همه با خوشحالي بيان سمت من و منم فيلمي برگردم

باد بخوره تو صورتم و موهام

و بگم دوستان خيلي خوش گذشت.....

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 4

 

 

يه پاراگرافي كه هميشه ارزوشو داشتم اينه كه تو خيابون كه دارم ميرم

بعد يكي مزاحم يه دختر بشه و منم برم به يارو بگم مزاحم نشو

بعد يارو بگه به تو چه

منم تو همون لحظه يه لحظه سرمو بندازم پايين و لبمو يه گاز كوچيك بگيرم

و سرمو اروم بيارم بالا و بگم خودت خواستي عوضي و محكم ببندم بيخ گوش طرف

تا بيفته رو زمين و بعد فرار كنه و منم آهسته رامو بگيرم و برم

بعد خانمه بگه ببخشيد آقا و منم فيلمي برگردم و باد موهامو تكون بده و بگم : خواهش ميكنم وظيفه بود......

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 5

 

 

يه پاراگرافي كه هميشه در انتظارشم اينه كه برم تو بقالي

و يارو بگه چي ميخواي

بگم از اينا و بگه خيلي گرونه و منم بگم قيمت برام مهم نيست

و پول رو بدم بهش و بگم بقيش هم مال خودت

و برگردم كه برم بيرون باد مثل تو فيلما موهامو تكون بده

و با يه لبخند برم سوار ماشينم شم و برم.....

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 6

 

 

يه پاراگرافي كه هميشه منتظرشم اينه كه

يه دعوت نامه از دانشگاه كاليفرنيا برام بياد و منم بخوام برم

بعد نامزدم بگه نرو....

و منم فيلمي برگردم و باد بخوره تو موهام

و بگيرمش بغلم و دست بكنم تو موهاش و بگم عزيزم نگران نباش

به زودي بر ميگردم و يه بوسش بكنم و برم ......

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 7

 

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه برم تو اتاق بخوابم

بعد تو اتاق بغلي دوستام فيلم زبان اصلي ببينن

و مدام بگن چي گفت چي گفت

بعد منم با حالت خواب آلود بيام بشينم كنارشون و همشو براشون ترجمه كنم

بعد كه تموم شد برم تو اتاقم باز صدام كنن

و منم فيلمي برگردم و باد كولر بخوره تو موهام و بگم :

بســــه ديگه .بسه.بسه.

و با يه لبخند تنهاشون بزارم و برم بخوابم......

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 8

 

 

يه پاراگرافي كه دوس دارم اينه كه تو ساحل در حال آفتاب گيري باشم

و بعد يكي صدا بزنه كمك....كمك.....

و من بلند شم و گوشي آيفونم رو بندازم زمين و بپرم يارو رو نجات بددم

و بيام بيرون و خودمو بتكونم و يارو بياد ازم تشكر كنه

و بگه آقا گوشيتونم شكست...

منم بگم عيبي نداره و برم ...

بعد يارو باز بگه آقا ....آقا....

و منم فيلمي برگردم باد بخوره تو موهام و بگم:

جون آدما مهمه و گوشي برام مهم نيست و فداي سرتون .........

بعد اون عاشقم بشه و...

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 9

 

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه برم تو شركت بابام

بعد بگن همه اطلاعاتمون پاك شده از رو سيستم ...

بعد همه آشفته بشن و منم بشينم پشت لب تاپم و همه اطلاعات رو برگردونم

و لب تاپ رو بدم بهشون و بگم ايناهاش همشو برگردوندم

از اين به بعد بيشتر مواظب باشيد

بعد لم بدم رو صندلي و دست بكنم تو موهام بگم خدايا شكرت

و بلند شم كه برم بيرون يه دفعه پدرم صدام كنه

و منم فيلمي برگردم و باد كولر بخوره تو موهام و بگم : جونم پدر.......

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 10

 

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه تو يه مجلس يكي حرف بي ربط بزنه

بعد من با يه طرز اعتراض آميزم بلند شم كه برم بيرون

بعد يارو يه تيكه بندازه

و منم فيلمي برگردم و باد بخوره تو موهام

و آهسته و با يه آرامش خاص بهش بگم. فلان جارو يادت چه كار كردي؟؟؟

بعد يارو كپ كنه و خفه خون بگيره

و منم برم بيرون و بعدش همه بلند شن پشت سرم بيان........

 

 

پاراگراف تيكه سري چهارم - تصویر 11

نويسنده و طراح:مهدي پويان

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه